Genealogische Zusammenstellung der Familie Steger vom linken Niederrhein

KARL II., KÖNIG VON SPANIEN, BELEHNT DEN WOLFGANG WILHELM VON SCHAESBERG MIT DER VON LETZTEREM ANGEKAUFTEN HERRLICHKEIT LEUTH. 1674, 2. APRIL.

Carel by der gratie Godts, Conink van Castillien, u.s.w., doen kondt, dat voor onsen seer lieven ende getrouwen Heer Jakob van Gutshoven, Riddere Heere van Jentizart, Cancellier onses Vorstendoms Gelre ende Stadthouder van onse Leenen aldaer, ende Mannen van Leen hier nae beschreven ersehenen is in Person Wolfgang Wilhelm,Baron de Schaesberg, Nieuwstadt, Heer van Hinsbeeck, van Geerdingen, Mertzenich, Criekenbeeck, Lichtenberg, Cimraedt, Broch, Bensteraedt ende Weyer, Drossard des Ampts Criekenbeeck ende Erkelents, ende heft onsen vors: Stadthouder verthoont, hoe dat hy van ons als Hertoge van Gelre naer voorgaende verscheiden proclamatien ende allomme Pleckinge van biletten by publique vercopinge als meistbiedende met den derden Stockslag verkregen hadde het recht ende actie ons competerende in de hooge middele en lege Jurisdictie van het Dorp van Leuth, gelegen in het overquartier van onse Lande ende Hertogdomme van Gelre, bestaende in criminelle ende civile breuken, erven ende onterven, met allen t'gene, daer toe is gerequireert ende daer aff dependeert, so nopend het stellen van Scholtis, vuytgenomen den geenen, die soude mögen versien syn van onse Commissie particulier, van ons ofte onse vorsaeten vor syn leven lang geduerende ofte wel daertoe berechticht by pandtschappe oft andersints, Schepen ende Gerichtsboden, als in geboth, verboth, in diensten met het recht van collatien van geestelicke officien, beneficien ende byenstandt, die wy aldaer souden mögen hebben, omme deselve Heerlichheydt te genieten ende te gebruyken als syn eygen goedt, so wyt ende so breedt, als die limiten van deselve Heerlichheydt haer syn streckende, met recht van te mögen planten op de grote wegen ende gemeynte, vogelrye, vischerye, jacht volgens de placcaten ende ordonnancien daerop gemackt, daer geene Titels ter contrarien souden mögen wesen, so ende gelyk andere heeren in desen onsen Vorstendomme syn hebbende ende gebruykende, mitsgaders diensten, geboth ende verboth, ende alle amenden, so criminelle als civile, confiscatien van bastarde goederen met ook gevonden ende gestrageerde goederen, daer men den proprietarius niet aff en weet, het genoth van den Thiens ende van de grove ende schmale Thiende der Landeryen, die vortaen by octroy van ons vyt de Gemeynte sullen verkocht worden, alsmede aisulken andere servituten ende gerechticheden, als wy op de selve soude connen pretenderen, behoudelyk dat aen ons ende onse naecomelingen gereservert sullen blyven alle onse domeynen, actien ende innecomen, hoedanich die souden mögen wesen, mitgaders den clockenslag, beden, hergewedden, ressort, remissien van overjaerde delicten, legitimatien, alle octroyen so van water, als van wint ofte mineralien, confiscatien van Lyff ende goedt ter saeke van rebellie, orlog ofte partye tegens ons houdende, oft ook crimen laesae majestatis divinae et humanae ende andere gelicke regalien, die gehooren aen de Souverainiteyt, mitsgaders die diensten, daer wy die soude mögen van noode hebben, ende ook allen het reel innecommen ons competerende in het vors: Dorp ende alle andere gerechticheden van innecommen, die ons aldaer souden mögen toebehooren, mede ook andere actien, die alnoch disputabel syn ende alnoch geintenteert souden mögen worden, ende daer tegenwordig geene Gerichtsbanken en syn, soude hy cooper die vermögen te erigeren ende op nieuws aenstellen, tot dyen eynde stellen Scholtis Schepenen ende andere officieren, die kennisse, bericht ende judicature sullen hebben van allen saken criminelle ende civile met des daer aen clefft ende aisulken als tot te vors: hooge middele ende leege Justitie als vors: behoort, behoudelyk dat die ook te hoofde sullen gaen ter platse, daer gingen die banken ende wetten van de Dorper ofte partyen, daer die nieuwe erectie als boven sal geschieden, ende vorts alles op de generaele conditien ende restrictien, daer van gedresseert ende gepubliceert den 3. august sestienhondert dryentseventich, dewelke alhier worden gehouden voor geinsereert, ende dyen volgens aen den Comparent op den sesthienden, seventhienden ende achthienden Novembris als meistbiedende in der voege ende maniere, als hiervoren verclaert is, is verbleven met den derden Stockslag vor de somme van vyffduysent achthondert ponden, van veertich grooten munte van Vlanderen jeder pondt, omme by den vors: Wolfgang Guilhem Baron de Schaesberg, synen soonen ende naecomelingen ofte actie van hem hebbende die vors: Heerlickheydt als vors: is erfelyck ewelyck ende onwederroepelyck te besitten in derselver voegen ende manieren als wy deselve gebruyckt ende beseten hebben ofte hadden können ofte mögen gebruyken met rechten daer toe behoorende, op expresse conditien, dat de vors: Wolfgang Guilhem Baron de Schaesberg deselve Heerlickheydt van ons vyt saeke van onsen Hertogdomme van Gelderland aen onsen Stadthouder van onsen Leenen aldaer in Stadt onser tot een bundich Geldersch Leen soude ontfangen ende te houden, so dat naer ons Hoffsrecht van Gelderland behoort daer van t'synder aencompste de huldinge ende den behoorliken eed te doen, daervoor betaelende den cas voorvallende ons ordinaris recht van verheff ende t'elken reyse van vercopinge, transport ofte alienatie voor prys van Gelde ofte weerde van dyen in andere handt tot onsen profyte den twintichsten pennink van den prys voor Heerlickrecht, waervan den voors: Wolfgang Wilhelm Baron de Schaesberg voor d'eerste reise soude exemt blyven mits betaelende alleenlick t'recht van verheff ofte andersints te verheffen ende verhergewaeden ten Gelderschen ordinarischen rechte ende vorts in denselven cas op last van vernaerdringen by ons te mögen doen, so wy ofte onsere naecomelingen Hertogen ende Hertoginnen van Gelre het selve goet vinden souden, binnen den tyt van een jaer naer de goedenisse met preferente van de vernaerderinge van den bloede, voorders ons reserveerende aisulke rechte en servituten, als die Leenen van ons gehouden ter oirsaeke van onsen vors: Leenhove van Gelderland schuldich ende onderworpen syn, welke recht van den verheff der vors: Wolfgang Guilhem Baron von Schaesberg Nieuwstadt soude schuldich syn te betaelen ten tyde als hy gestelt sal worden in het gebruyck van de vors: heerlickheydt, ende alsdann over te leveren denumbrement derselven in forma ende onder wettlicke conditien ende onderspreeck, dat hy d'Ingesetene ende Gemeynte van het vors: Dorp soude houden ende laten by hunne oude rechten, gebruyck ende Privilegien, noch deselve onderdaenen mögen beswaeren met eenige nieuwe Impositien ende onbehoorlyke personele ofte andere diensten met peerdt, karre ofte wagens anders als gewoonlyck is, dan goede toesicht dragen, dat deselve noch wy inde bepaelinge ende limiten des vors: Dorps niet vercort en worden, ende in gevalle daerin eenich Eindracht geschiede, t'selve aen onsen Hove van Gelderlandt t'adverteren, omme daerinne versien te worden naer behove, noch en soude de vors: Wolfgang Guilhem Baron de Schaesberg Nieuwstadt van de vors: Ingeseten eenige beden, schattingen ofte andere eenige lasten, soedanich die syn mögen, heischen ofte daerop stellen, het sy ter oersake van het nieuw vercryghen ofte aencomen totte vors: Heerlickheydt ofte andersints in eeniger manieren, op pene van daerover gecorrigeert te werden ter arbitragie van onsen seer lieven ende getrouwen die Cancellier ende Luyden van onsen vors: Raede ende de goede luyden haere penningen te doen restitueren, alles naer luyt ende breder inhout onser opene brieven van transport ende cessie, daer over binnen Brüssel gepasseert den sevenentwintichsten van november van den jaer duysent seshondert dryenseventich, onderteikent by onsen Audiencier, mitsgaders de Verificatie derselver in onsen raede van finantien in dato den thienden January sesthienhondert vierenseventich ende Interinnement van onse reckenkamer in Gelderlandt, naer dat aen deselve gebleken was by brieven van de Charge van de betaelinge den 30. Martii van selven jaer, versoekende deshalven tot die verheffinge geadmitteert te werden, ende naer dat den vors: onsen Stadthouder alles wie vors: wel ende rypelick gevisiteert ende geexamineert hadde, heft denselve in Stadt onser den vors: Wolfgang Guilhem Baron de Schaesberg Nieuwstadt met de Heerlickheydt Leuth ende allen synen toebehoeren, wie voren gespecificeert staet, beleent tot een bundich Leen ten Gelderschen rechten, leenroerich met vyfthien goldgulden te verhergewaeden, denwelken onsen vors: Stadthouder in Stadt onser daer van manschap ende eed van trouwe heft gedaen, ende geloft overteleveren het denumbrement der vors: Heerlickheyt ten tyde als hy gestelt sal worden int gebruyk ende possessie van deselve, daer mede hy in de vors: onse opene brieve belast is, ende alles voorder te doen, dat een goet ende getrouwe Leensman synen Leenheer te doen schuldich, dergelyken de vors: Wolfgang Guilhem Baron de Schaesberg ende syne erven ons onse erven ende naecomelingen als Hertogen van Gelre altyt ende so duck des noot gebeurt, ende t'selve Leen erledicht, ook doen sullen, sonder arg offt list. Hier syn over ende aen gewest onse Mannen van Leen den Licent. Arnoldus van den Berg ende Guilhem Bongarts. Des t'oirconde hebben wy Conink het grot segel (t'welk onse hoog geerden heer ende vader saliger herwärts heft gebruykt ende wy sullen gebruyken tot dat den onsen sal syn gemakt) aen desen onsen brief doen hangen. Gegeven binnen onse Stadt Ruermonde den tweden dagh van April van jaer duysent seshondert vierentseventich.

Original Urkunde auf Pergament mit rotem Lack-Siegel, im Archiv des Schlosses Kriekenbeck

Quelle:
Geschichte der Herrlichkeit Leuth / Leopold Henrichs u. Johann Finken / Kempen 1884. S. 382 - 387 Locations of visitors to this page